Hållbarhet

Hållbar utveckling

Mikroverktyg Groups (MG) värderingar och engagemang för hållbar utveckling har, och kommer alltid att ha en hög prioritering, främjas och genomföras i policys, uppföljningar, beslut och handlingar. Det innebär en ständig strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.

Vårt arbete med hållbar utveckling är uppdelat i tre samverkande huvudområden.

  • Relationen
  • Miljön
  • Medarbetaren

Mikroverktyg är anslutet till FN: s Global Compact www.unglobalcompact.org.

Alla Mikroverktygs medarbetare är utbildade inom Mikroverkygs uppförandekod. Den kan du hitta under policyer.

Kontakt oss gärna på whistleblower@mikroverktyg.se för att uppmärksamma oss om oegentligheter där Mikroverktygs uppförandekod inte efterlevs alternativt där nationella lagar och förordningar bryts. Din identitet är skyddad. 

 

Relationer

Miljön

Medarbetaren

Hållbarhetsmål och redovisning