Medarbetaren

Arbetsvillkor

Alla medarbetare inom Mikroverktyg känner sig delaktiga och har tillgång till information om utveckling i bolaget. Ledarskapet präglas av att hjälpa kollegor i deras utveckling genom att aktivt planera och styra mot uppsatta mål.

Vi följer nationell lagstiftning och interna regelverk för att uppnå en god och säker arbetsmiljö, där respekt och kamratskap råder.

Mänskliga rättigheter

Inom vår intressesfär, stödjer vi och respekterar skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter och följer löpande upp att organisationen inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Jämställdhet

Jämställdhet är en självklarhet.

Mikroverktyg verkar för att kvinnor och män ska ha lika möjligheter till utbildning och utveckling och lika lön för lika arbete och prestation.

Vi verkar också för en jämn könsfördelning i verksamheten och rekommenderar det underrepresenterade könet när kandidater har lika kvalifikationsnivåer.

Mångfald

Mångfald är en styrka.

Anställda behandlas på ett sätt som inte diskriminerar med avseende på kön, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, facklig tillhörighet, social eller etnisk ursprung.

 

Hållbarhet

Relationen

Miljön

Hållbarhetsmål och redovisning